Б Л Е З    П А С К А Л

(19.VІ.1623Г.-19.VІІІ.1662)

 

Голям френски математик, физик и философ. На 16г. публикува „Очерк за коничните сечения” , който съдържа класическата теорема за шестоъгълника, вписан в едно конично сечение, която носи неговото име. Като разглежда вписания в едно конично сечение шестоъгълник Паскал доказва, че трите пресечни точки на трите двойки срещуположни страни лежат на една права-правата на Паскал. Тя се използува днес нашироко и заема основно място в проективната геометрия. Паскал дава и методи за доказване на геометрични истини. Той прави едно от оригиналните си открития, познато под името „Аритметически триъгълник на Паскал” когато се занимавал с решаването на хазартни задачи, поставяни му от прочутия хазартен играч дьо Мере.

Освен с чисто теоретични въпроси Паскал се занимава и с практически, в резултат на което през 1642г.( на 19г.) конструира сметачна машина. С това той спечелва кралска привилегия. Тази машина обаче е била несъвършена в техническо отношение. Лайбниц по-късно я довежда до практическо съвършенство.

На Паскал принадлежи и полагането на основните камъни в теорията на вероятностите.

Паскал пръв формулира и използува метода на пълната математическа индукция и намира общи признаци за делимост на произволно цяло число на друго цяло число въз основа на сбора от цифрите на едното и другото число.

В областта на физиката Паскал се занимава с изучаване на барометричното налягане и с въпроси на хидростатиката.

Филосовските и полемичните му съчинения, в които се проявява като майстор на стила, му отреждат едно от видните места в литературата на френския класицизъм през ХVІІвек.

Advertisements