∏  е трансцедентна ирационална константа. Нейната приближена стойност е 3,14159265358979323846……

Геометрично  представяне на π : отношението на дължината на окръжността към диаметъра и.

За числени пресмятания най-често са достатъчни нейните приближени стойности , като 3,1422/7 или 3,1416.

Още в древността, античните гърци са стигнали до извода, че с нарастването на диаметъра на окръжността , нараства и нейната дължина и отношението С/d е постоянно число. Те са използували приблежената му стоиност 3. Великият Архимед (287-212 пр.н.е.) определя приближената стойност на π, чрез пресмятане дължината на окръжността, използувайки вписани и описани многоъгълници ( n-ъгълници). При n=96 той намира, че  3+10/71 <π<22/7.  Виет  (1540-1603) продължава да прилага този метод до n= 6.2¹º и определя с точност до девет десетични знака това число. По името на Лудолф ван Цойлен (1540-1610) , който въвежда означението π , тази константа се нарича и  лудолфово число. Други математици – сред които Лайбниц, Лагранж и Нютон , пресмятат π от степенните редове за arctg x и  arcsin x . Чрез използуване на зависимости на Гаус и Щьормер π е пресметнато с точност до 100265 знака. През 1882г. Линдеман доказва , че π е трансцедентно с което установява , че не може да се пресметне квадратурата на кръга с линийка и пергел.

Advertisements