Приет на ПС с Протокол №1

                                                                  от 10.09.2009 г.

                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

с.Коларово,общ.Петрич,обл.Благоевград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 

за  учебната 2009/ 2010 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩ РАЗДЕЛ 

            Чл.1.Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището.

          Чл.2.Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и управлението на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес.

          Чл.3.С настоящия правилник се  създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес, конкретно за условията на училището, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Раздел І. Общи положения.

 

            Чл.4.Училището осигурява:

           1.Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; завършване на определените в ЗНП степени на образование и придобиване на професионална квалификация.

              2.Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и  изкуствата.

            3.Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст; продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование, нямат право да повтарят, успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

            4.Училищното обучение се регулира от ДОИ, не се допуска разделението на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

            5.В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

           6.Учениците ползват правото си на безплатно образование  в училището, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за  обучение и развитие на интересите и способностите си.

            7. По степен видът на училището е средно общообразователно с профилирани паралелки с прием след завършен 8клас

            8.Училището е юридическо лице и има: наименование СОУ „В.Левски”, адрес: ул.”Беласица” №26,  собствен кръгъл печат и печат с държавния герб; номер и  шифър по Булстат  000013439.

 

           9. Приемането и преместването на ученици в друго училище се извършва на основание чл. 51,52,53 и 54 от ППЗНП.

            10.Училището носи отговорност за: изпълнението на ДОИ, засягащи дейността на училището; създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им; за опазване на материално-техническата база и сградния фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства; извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес/ УВП/

            11.Приемът на ученици се осъществява по утвърдения за училището държавен план-прием, по реда на съответната нормативна база.

            12.Училището е учебно-възпитателна институция и осигурява завършването на клас и придобиването на степен на образование.

            13.Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо образование,което осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП и ЗИП съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми.

             14.Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

             15.Олимпиадите- училищен кръг се организират и провеждат съгласно Указание за провеждане на олимпиадите в  средните училища през учебната  2009/2010 година и по график, утвърден от Министъра на образованието и науката.

              16.Училищният информационен център с библиотека се ползва от ученици, учители и служители на училището.

              17.Медицинската сестра обслужва учениците, учителите и служителите всеки ден от 8.00 до 16.30 ч..

              18. Административно-помощният персонал  обслужва ученици, учители, родители всеки ден от 7.00 до 16.30 ч. .

                 19. Документите за преместване на ученици по подлежащата и регистрационните книги се оформят от класните ръководители и техническия секретар, а удостоверенията за преместване с оценките по всички предмети се изготвят от класния ръководител.

               20.Училището се ръководи от Директор и Педагогически съвет.

 

Раздел ІІ. Форма на обучение.

 

               Чл.5.Формите на обучение в училището са дневна и самостоятелна.

                 1.В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи.

                 2.Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 7.30 ч. и 13.15 ч. – при 6 часова дневна натовареност и между 7.30 и 14.10 ч. при 7 часова дневна натовареност, за ПИГ ОТ 13 до 16.30 ч.

                 3.Продължителността на учебните часове е, както следва:

                  за 1-2 клас- 35 мин.

                  за 3-4 клас- 40 мин.

                  за 5-12 клас-45 мин.

                  4.Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

                  5.Самостоятелна форма на обучение в училище се организира за съответната учебна година с решение на Педагогическия съвет.

                  6.Самостоятелната форма на обучение в училище е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети ,съгласно училищния учебен план и се организира за лица, навършили 16-годишна възраст.

                  7.За учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, изпитите се организират в изпитни сесии .

                  9. Консултации на учителите с ученици и родители, както и срещи с класния ръководител се провеждат по графици, утвърдени от Директора.

                  10.Седмичното разписание на учебно-възпитателния процес се съобразява с Наредба №:6 на М3/ДВ – бр.55/,с психо-физическите особености на учениците и възможностите на училището. Приема се на ПС и се утвърждава от Директора.

                  11.Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия, извън броя на задължителните учебни часове

                  12 . Междучасията са с продължителност 10 минути; голямото междучасие е 25 минути  след третия час.

         13.Учебната година е с продължителност 12 месеца.Учебните занятия са:

          * за 1 и 12 клас- 31 седмици

          * за 2 – 4 клас- 32 седмици

          * за 5 – 8 клас- 34 седмици

          * за 9 – 11 клас- 36 седмици

                  14.В графика на учебното време се включва резерв  за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други. Прекъсване в графика на учебния процес при екстремни ситуации се разрешава от Началника на РИО на МОН.

 

 

 

Раздел ІІІ. Организационни форми.

 

          Чл.6.Организация на училищното обучение:

                      1.Училищното обучение е организирано в последователни класове.

                    2.Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички организирани в училището форми.

                    3.В училището са обособени 12 паралелки.

                    4.Желанието за обучение във формите на ЗИП се декларира от ученика  в края на учебната година с писмено заявление до Директора на училището, подписано от ученика.

                    5.Подадените заявления се съхраняват от Директора на училището до края на учебната година и подлежат на контрол..

                    6.Учебните програми по ЗИП се утвърждават от Началника на РИО- Благоевград.

 

Раздел ІV. Завършване на клас                                                                                                                                                              

          Чл.7. Проверка и оценка на знанията:

                     1. Учениците от 1 клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и учениците от 2 до 4 клас включително, които имат годишна оценка слаб(2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

                    2.За учениците по ал.1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

                     3.За учениците, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

                      – индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

                      – допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

                      – извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

                      – консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

                                 4. В 1 клас ученикът получава само обща годишна оценка с думи: „задоволителен”, „добър”, „много добър” или „отличен”.

Във всички останали класове се оформят текущи, срочни /без 2-4 клас/ и годишни оценки за завършена степен на образование.

                     5. Оценките по ЗИП  се вписват в дневниците и бележниците .

                     6. За предмети, които се изучават само един срок, както и за предмети, които се изучават по един час седмично, оценката е само годишна.

                     7. Ученик, допуснал повече от 30% отсъствия по един учебен предмет, поради което няма необходимия брой текущи оценки /съгласно изискванията на Наредба № 3/15.04.2003 г. /, се явява на изпит за оформяне на срочна или годишна оценка.

                     8. Учениците  със слаби оценки за годината остават на поправителен изпит, но на не повече от две поправителни сесии през учебната година. Учениците, които имат оценка слаб /2/ по учебен предмет и на поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа.

                     9.Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити  в сесиите,могат да се яват на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври

                     10. Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на оценката / Наредба№3/. Изпитите се полагат пред комисия, назначена от Директора след приключване на последната учебна година за последния клас от съответната образователна степен. Условията и редът за явяване на изпита се определят със заповед на Директора. Получената оценка е окончателна.

                     11. Класни и контролни работи не могат да се правят през последните седем дни на срока.

                     12. Не могат да се правят повече от една контролна работа на ден и повече от две на седмица.

                     13. Датите на контролните работи се определят предварително,по график ,определен в началото на всеки срок,

приет на ПС.С графика се запознават и родителите.

                     14. Писмени изпитвания могат да се провеждат без предварително заявяване, но тяхната продължителност не бива да надхвърля 20 мин.

                      15. По-сложни за изпълнение домашни работи се задават за срок най-малко от една седмица.

                      16. Писмените упражнения за развитие на речта по БЕЛ не се считат за писмени изпитвания, нито за контролни работи.

                     17.Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа. Срочните и годишни оценки на учениците от ІХ – ХІІ клас се вписват в личния картон на ученика.

                      18.Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния картон на ученика.

                      19.Срочните и годишни оценки по общообразователни учебни предмети се оформят въз основа на различни форми за проверка и оценка, прилагани ритмично през време на учебния срок задължително по всички учебни предмети и се отразяват задължително в съответната документация. Годишните оценки се оформят в съответствие с изискванията на ППЗНП, Учебния план и

Наредба№3.

 

 

 

Раздел V. Изпити.

               Чл.8.Провеждане на изпити:

                            1.Учениците полагат следните изпити – поправителни, приравнителни, за промяна на оценката, зрелостни.

                     2.В рамките на една поправителна сесия всеки ученик има право да положи изпит по определен  учебен предмет само веднъж.

 

 

Раздел VІ. Документи за завършен клас и степен на образование.

 

               Чл.9. При завършването на клас и степен на образование, се издава утвърден от МОН документ по образец: 

                   1.Завършването на IІ,III,V.VI,,IX,X.XI клас се удостоверява с ученическа книжка.

                   2.Завършилите XII клас и положили държавни зрелостни изпити по БЕЛ  и предмет по избор от Учебния план ,получават диплома за  средно образование.

                  3.В дипломата се вписват и оценките от държавните  зрелостни изпити.

                  4.Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.

                  5.Дубликат на документите за  етап или степен на образование се издава от Директора при спазване изискванията на ППЗНП и се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи.

 

 

 

 

Раздел VІI . Преместване на ученици.

 

 

 

                Чл.10.Преместването на ученици се извършва по реда на чл.51, ал.4 от ППЗНП: 

                       1.При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

                      2.Учениците могат да се преместват през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на ІІ учебен срок по същия профил на утвърдения държавен план-прием.

                      3.При преместване на ученик Директорът издава удостоверение за преместване и в 14 дневен срок изпраща копие от личния картон на ученика до Директора на приемащото училище.

                      4.При преместване на ученик ,подлежащ на задължително обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл.40, ал.2 и ал.3 от ППЗНП.

                     

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Раздел І. Учители.

 

              Чл.11.Общи положения: 

                        1.Учителите са длъжни да бъдат в училище не по-късно от 7.15 ч., а възпитателите – не по-късно от 12.00 ч.

                   2. Директорът на училището утвърждава график за консултации на всеки учител  и график за втория час на класа за разговори с родителите.

                   3. Учителите вписват в материална книга преподадения учебен материал   ежедневно, до края на работния ден, с което удостоверяват работата си за деня.

                   4. Учителят не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на различие по пол, етническа принадлежност и религия.

          5. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

          

                    6. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

          7. Учителят няма право да пуши по време на учебния процес, в учебните стаи, както и в прилежащия район на  СОУ „В.Левски”.

                   8.Учителят организира учебно-възпитателната работа по  учебния предмет, по които е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.

                   9.Условията и редът за заемането на длъжността ”учител” се определят съгласно Инструкция №2 от МОН.

                   10.На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и персонала на училището.

                 Чл.12. Учителят има право да: 

                    1.Членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи; 

                     2.Дава мнения и прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета; получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.

                     3.Получава информация за възможностите за придобиване на професионална квалификация.

                Чл.13.Учителят е длъжен да:

                     1.Изпълнява задълженията си определени с КТ, Правилника на училището, длъжностната характеристика и нормативните актове в системата  на народната просвета;

                     2.Изпълнява нормата на задължителна преподавателска работа;

                     3.Изпълнява решенията на Педагогическия съвет, указанията и препоръките на училищното ръководство и други висшестоящи органи;

                     4.Опазва здравето и живота на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности,произтичащи от годишния план на училището;

                     5.Повишава непрекъснато професионалната си квалификация на нивото на съвременните образователни изисквания.

                     6.Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него.

                      7.Учителят може да отстранява ученика до края на учебния час , ако пречи на учителя и /или съучениците си по време на учебния час,като му осигури дейности в полза на училището.Те трябва да са съобразени с възрастовите особености  и здравословното състояние на учениците и не трябва да унижават тяхното достойнство.

Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

                      8.Учителите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на учебните занятия за деня,ги оставят в учителската стая на съхранение. 

                       9.След приключване на учебния  срок и учебната година, попълват задължителната училищна документация,съгласно Правила

за отговорностите в СОУ”Васил Левски”,приети на ПС /10.09.2009 г./

                       10.Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

                              11.  Учителите спазват Етичния кодекс.

 

 

 

 

 

Раздел ІІ. Класен ръководител.

 

 

              Чл.14.Класните ръководители на всички паралелки се утвърждават на ПС:

               1.Класният ръководител организира и провежда първия и втория час на класа, извънкласните дейности и води задължителната документация на паралелката, редовно оформя отсъствията на база представените медицински документи, уведомява родителите  за извинените и неизвинените отсъствия, показаните успех и дисциплина. Довежда до знанието на учениците и родителите решенията на Педагогическия съвет, нарежданията на Директора и следи за тяхното изпълнение.

                2. Класният ръководител вписва в дневника на класа името и телефона на личния лекар на всеки ученик.

     3. Всички медицински бележки се съхраняват от класния ръководители до края на съответната учебна година, същите трябва да бъдат предоставени от ученика в тридневен срок, при невъзможност – родителят трябва да осъществи връзка с класния ръководител.

              4. Класният ръководител извинява отсъствия по болест само срещу медицинска бележка, издадена от личния лекар на ученика и подписана от родителя.

    5. Ако документът е издаден от друг лекар, той ще бъде валиден само след  потвърждение на родител.

   6.Oсъществява необходимата връзка с родителите и ги информира за състоянието и развитието на ученика, привлича семейството като съюзник на училището; обновява и обогатява съдържателния характер на родитело-учителските срещи.

    7.На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на  приемното време на учителите в училището.

             8.В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и техните родители с училищния правилник, училищния учебен план и графика на приемното време на учителите в училището.

             9.В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя  характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138а от ППЗНП. В нея прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

              10.При завършване на основно и средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

               11.Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

 

 

Раздел ІІІ. Дежурен учител

         Чл.15.Задължения на дежурния учител:

             1.Спазва утвърдения от Директора график за дежурство в училище.

             2.Идва 30 минути преди започване на учебните занятия, за да установи състоянието на училищната база и подготовката и за учебно-възпитателна дейност.

              3.Контролира графика за времетраене на междучасията.

              4.Организира отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с атмосферните условия.

              5.Докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по материалната  база и констатирани нарушения.

              6.Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда.

               7.Напуска училищната сграда след приключване на учебните занятия.

               8.След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците за учебен час.

 

 

 

 

 

Раздел ІV. Ученици.

 

    Чл.16.Ученикът има право:

     1. Да получава информация и консултации по въпроси, свързани с неговото обучение;

      2. Да бъде защитен  при нарушаване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права;

      3. Да дава мнение и изразява отношение пред училищното ръководство относно организацията и провеждането на училищната дейност и да участва по собствен избор в нея;

      4. По предварително изготвен график, одобрен от директора, да ползва безплатно училищната МТБ в учебно и извънучебно време;

       5.Да избира предметите и дейностите, предвидени в Учебния план като избираеми;

       6.Да избира и да бъде избиран в колективни органи на управление на училището;

       7.Да участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.

       8.Да участва,  включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.

 

                Чл.17.Ученикът няма право:

         1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

2. Да носи и употребява алкохол и наркотични вещества, да     ги предоставя за употреба на други ученици, както и да пуши в училището и  района му ;

         3. Да носи хладни, газови и огнестрелни оръжия, както и други предмети, които застрашават живота и здравето на другите;

        4. Да организира родители и приятели за саморазправа с други ученици . Ако се чувства застрашен, ученикът незабавно да поиска помощ от учител или служител на училището.

         5. Да играе хазартни игри в района на училището;

         6. Да използва мобилен телефон по време на учебните занятия. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати мобилни апарати, както и за други ценни лични вещи, донесени от ученика в училище.

          7. Да създава пречки на учителя по време на изпълнение на служебните му задължения;

          8. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнство на учителя и съучениците си;

                   9. Да уронва престижа на училището и да проявява    неуважение към училищните символи;

                  10.Да участва в политически и партийни  организации;

         11.Да унищожава предоставената му за ползване училищна МТБ. Ученикът носи отговорност за нанесените от него щети, като ги възстановява или заплаща размера на щетата в едноседмичен срок. При неспазване на срока щетата се възстановява в двоен размер. Когато не се установи конкретен извършител, класът отговаря за причинената щета солидарно. Размерът на щетата се определя от училищната администрация.

         12. Посегателството над личното достойнство на когото и да  било заради неговата етническа принадлежност, цвят, религия, пол или физически недъзи не се толерират и се наказват съгласно Правилника за прилагане на Закона за защита от дискриминация. Това включва:

–                          непрестанни обидни шеги и забележки, основани на по-горе изброените характеристики;

–                          унижаващи достойнството изказвания и писмени материали;

–                          нежелан физически контакт;

                 13.Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

 

 

       Чл.18.Ученикът е длъжен:

          1. Да изпълнява учебните си задължения;

                      2. Да спазва училищния правилник, да идва в училище в приличен външен вид, съвместим със статута на училището.

                    3. Да се явява пред Педагогическия съвет, комисията за противообществени прояви или Училищното настоятелство винаги, когато е повикан.

                    4. Да идва в училище 15 минути преди започване на учебните занятия.

                    5. Да посреща влизането на учителя в клас със ставане на крака.

                    6. Да предостави бележка, издадена от медицински органи при направени отсъствия по болест, подписана  от родител. Отсъствия по наложителни домашни причини се извиняват с бележка от родител до 3 дни в една учебна година.

До 7 дни в една учебна година отсъствия по домашни причини  се уреждат с писмена молба от родителя и с разрешение на Директора на училището.

 Всички документи за отсъствията на ученика се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година.

                    7. Въпросите, свързани с удължаване на учебния срок, поради продължително боледуване или други причини, преминаването към самостоятелна форма на обучение се уреждат с решение на ПС след предварително подадена молба .

                     8. Учениците са длъжни своевременно да оформят ученическата си документация – бележник, лична карта.

                    9. Ученикът е длъжен да носи ежедневно ученическата си книжка и да я представя  при поискване от отделните преподаватели.

 

                  Чл.19 Знанията и уменията на учениците се проверяват текущо и периодично, вътрешно и външно, чрез тестове и др. устни, писмени и практически форми на контрол, като оценката се приравнява към шестобалната система на основание Наредба№3:

                    1. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени в учебния план,като общият успех се изчислява в съответствие с указанията на МОН. Срочните и годишни оценки на учениците от IX до XII клас се вписват в личните  им картони.

                     2. Оценките от входните нива се вземат предвид като текуща оценка  по преценка на преподавателя.       

          3. В ученическите книжки и дневниците на класовете се вписват срочните и годишните оценки, както и направените от учениците отсъствия през учебната година, забележките от учителите и наложените наказания .

                    4. Основен документ за удостоверяване на постиженията в учебния процес на учениците от 2 до 12 клас е ученическата книжка , която се носи всеки ден. Учениците са длъжни да я представят при всяко изпитване за вписване на текущите оценки, бележки за поведението им или при поискване от класния ръководител. След всяко вписване, учениците представят бележника си за подпис на родител или настойник.

                    5. Ежеседмично класният ръководител проверява редовното вписване на всички оценки, забележки и отсъствия и контролират подписването на бележниците от родителите.

         

           7. При допуснати голям брой извинени отсъствия,  неизвинени отсъствия или слаби оценки, класният ръководител изпраща писмено известие на родителите.

           8. При необходимост, при констатирани нередности в поведението на ученика и при неспазване на настоящия Правилник, класният ръководител  може да извика на разговор родителите или настойниците на ученика. Класният ръководител изготвя доклад до Директора за предложение за наказание.

                     9. Ученикът завършва класа, ако по всички предмети от Учебния план има годишна оценка най-малко среден /3/.

                    10. При оценка за втория срок слаб /2/, независимо каква е оценката за първия срок, ученикът получава оценка слаб /2/ за годината.

                    11. На основание Наредбва № 3 ученици със слаби оценки полагат поправителни изпити, но на не повече от две поправителни сесии ,след приключване на учебните занятия. Ученици, които имат оценки слаб /2/, не са положили поправителни изпити или не са издържали последните, повтарят класа.

                   12. Учениците от 1- 4  клас не повтарят класа.

                   Чл.20. На основание чл. 139 от ППЗНП при редовно неизпълнение на задълженията си учениците се наказват със: 

                           * забележка;

                          *извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

                           * предупреждение за преместване в друго училище;

                           * преместване в друго училище;

                           * преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение / за ученици, навършили 16 години/.

                      1. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини се наказва с  неизвинено отсъствие.

                      2. За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно уведомява родителите или настойниците.              

                     3. За допуснати неизвинени отсъствия ученикът се наказва, както следва:

                       -със забележка – за 5 неизвинени отсъствия;

                       -с предупреждение за преместване в друго училище –  за 10 неизвинени отсъствия;

                       – с преместване в друго училище – за 15 неизвинени отсъствия;

                    4.Дейностите в полза на училището трябва да се съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

                    5.Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ППЗНП или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

                   6.Когато ученикът пречи на учителя и/или съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

          При налагане на мярката отстраняване от час, ученикът  няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

         За часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие.

                    7. При тежки или системни нарушения на задълженията , определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен посочените наказания на ученика може да се наложи  мярка намаляване на поведението.

                     8. За наложените по-горе наказания /преместване /се уведомява местната дирекция на Агенцията по защита правата на децата и при необходимост се търси нейното съдействие за консултиране на родителите

                      9. При допуснати  неизвинени отсъствия, по предложение на кл. ръководител и с решение на ПС се спира стипендията на  ученик. Изключение – сираци и полусираци.

                    10.За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

                     11.Наказанията и мерките са срочни.Срокът на наказанията „забележка” и „преместване в друго училище” е до края на учебната година, а на останалите наказания се определя в заповедта за налагането им.При определяне на наказанието се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

                    12. Когато наказанията  са наложени  до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

                     13.Срокът на мярката „намаляване на поведението” се определя в заповедта за налагането й, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

                     14. Директорът е длъжен преди налагане на наказанието да изслуша и провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.За изясняването им могат да бъдат изслушвани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

                     15. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител  за извършеното нарушение и изслушва ученика. Родителят има право да присъства на ПС и да изрази мнение, докато се обсъжда поведението на детето му.

                     16. Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка,в личния картон  и в характеристиката на ученика.  

                   

 

                  

Раздел V.  ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИ

 

Чл.21 Мерки за безопасност:

            1. Не се допуска излизане на ученици от двора на училището по време на учебния процес както и оставянето на ученици без надзор по време на организирания отдих.

            2. Не се допуска в училището и района около него носенето на хладно, огнестрелно и газово оръжие, както и пиратки, спрейове и играчки, застрашаващи живота и здравето на участниците в учебно-възпитателния процес;

             3. Не се допуска носенето и разпространяването на наркотични вещества, алкохол и цигари на територията на училището и прилежащия район.

             4. Класните ръководители на учениците от  1, 2, 3 и 4 клас уточняват с родителите маршрута от дома до училище и обратно.

             5.Не се разрешава влизането на външни лица в училището.

             6. Минимум два пъти годишно практически се проиграва изготвеният план за евакуация на учениците от сградата на училището.

              7.Забранява се паркирането на леки автомобили, микробуси и автобуси в училищния двор;

              8. Учениците от 1 до 8 клас задължително изучават в часа на класа правилата по БД, съгласно одобрените учебни програми;

               9. При провеждане на извънучилищни мероприятия, наблюдения с учебна цел и екскурзии, съответният учител предварително декларира началния и крайния час, придружава учениците от и до училището.

              10. Отговорност за живота и здравето на учениците носят учителите, които провеждат извънучилищното мероприятие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Раздел І. Директор.

 

   Чл.22.Директорът като орган за управление на училището:

             1.Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

             2.Спазва и прилага ДОИ;

             3.Представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

              4.Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

              5.Познава и прилага Закона за защита от дискриминация;

              6.Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в училището;

              7.Обявява свободните места  в Бюрото по труда .

              8.Разпорежда се с бюджетните средства;

              9.Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;

              10.Организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;

              11.Подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас и степен на образование, съхранява училищния печат с държавния герб;

              12.Отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна документация .

               13.Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава и контролира поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати,съгласно Правила за работните заплати,приети на ПС.

               14.Председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му.

               15.Административните актове на Директора могат да се отменят от Началника на РИО -Благоевград.

               16.При отсъствие на Директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. В заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника.

               17.При отсъствие на директора за срок, по-голям от 30 календарни дни, началникът на РИО- Благоевград назначава негов заместник.

 

Раздел ІІ. Педагогически съвет.

 

            Чл.23.Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

              1.Приема правилника за дейността на училището;

              2.Приема училищните учебни планове;

              3.Приема стратегията за развитие на училището;

              4.Избира формите на обучение;

              5.Определя начина на приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

              6.Прави предложения на Директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „ преместване в друго училище до края на учебната година” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици навършили 16- годишна възраст”;

               7.Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

               8.Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

 

         Чл.24.Педагогическият съвет на училището:

               1. Включва в състава си учителите и възпитателите, другите специалисти с педагогически функции както и медицинското лице.

              2.Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два  месеца от Директора на училището. Извънредно заседание се  свиква чрез писмено искане до Директора с най-малко 2/3 от числения му състав.

             3.Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство 2|3 от присъстващите .

             4.За всяко заседание на Педагогическия съвет се води отделен протокол от избран от педагогическия съвет протоколист. Протоколите се вписват в книга за протоколите от заседанията на ПС.

             5.Педагогическият съвет изготвя и приема правилник за работа, чието спазване е задължително за членовете му.

             6.Не се допуска  отсъствие от заседание на Педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след  отправена писмена молба до Директора  и получено разрешение.

              7.Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗНП и ППЗНП.

              8.На ПС се отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания.

 

Раздел ІІI.Училищно настоятелство

 

             Чл.25.Общи положения:

            1. УН е регистрирано като юридическо лице и работи в тясно взаимодействие с държавните органи, представителите на местната власт, обществеността и ръководството на училището,с основна цел -осигуряване на нормални учебни условия.

              2. Училището и УН работят в тясно сътрудничество със законно признати неправителствени организации за реализирането на обществено значими  образователни и здравни проекти и дейности, свързани със социализирането на младите хора и грижата за подрастващите извън училището.

               3. Дарения се правят доброволно и се внасят в касата на УН, като се вписват в книга, описва се датата на дарението, трите имена, телефон и адрес на дарителя, вида, количеството и стойността на дарението, както и волята на дарителя. Книгата е прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на настоятелството и се съхранява в срок от 20 години.

               4. УН съдейства на комисиите за борба с противо-обществените прояви на малолетните и непълнолетните.

               5. УН може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

 

 

Раздел ІV.Ученически съвет

 

                  Чл.26. Общи положения:

                  1. В класовете се избира ученически съвет.

                 2. Броят и съставът на ученическия съвет се определят от учениците, съобразно спецификата на класа.

                3. Ученическият съвет участва при планиране на дейността за часа на класа, организира проявите на класа, съобразно интересите на учениците, организира участието на класа в общоучилищните мероприятия.

                  4. Ученическият съвет защитава интересите на ученическата общност пред Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. Има право да отправя предложения пред училищните власти.

               

           

 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

 

Раздел І.ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНАТА УЧИЛИЩНА МТБ

 

                            Чл.27. В учебните кабинети и компютърната зала:

                  1. Ученикът е длъжен да спазва установения вътрешен правилник за ползването на компютърната зала и кабинети;

                  2. Ученикът е длъжен да опазва оборудването и да съблюдава мерките за сигурност и безопасност;

                  3. Ученикът няма право да размества оборудването или да променя компютърните програми без учителски надзор.

 

                       Чл.28.В училищния информационен център с библиотека:

                  1. Колективни мероприятия с ученици се осъществяват по предварителна заявка от учителя за датата и часа .

                  2. По време на гореспоменатите мероприятия с аудиовизуалната апаратура оперира учителят.

                  3. Ученици могат да ползват компютрите в работно време,а на библиотеката от 14 ч. до 16 ч..

                  4. При ползване на книжния фонд учениците са длъжни да спазват установения вътрешен Правилник за ползването на библиотеката.

                   5. Всяка загубена книга се възстановява или се заплаща по актуалните цени на българския пазар.

            ГЛАВА ШЕСТА

 

Раздел І. РОДИТЕЛИ

 

                          Чл.29.Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

                       Чл.30.Родителите имат право:

                 1.Да изискват условия за пълноценното протичане на УВП в училището;

                 2.На пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца;

                 3.На педагогическо съдействие и консултации от учителите;

                 4.Да създават свои органи-родителски активи/съвети/, училищно настоятелство;

                 5.Да подпомагат дейността на училището;

                 6.На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца.

 

                   Чл.31.Родителите са длъжни:

                 1.Да изпращат децата си на училище до навършване на 16 – годишна възраст;

                 2.Да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;

                 3.Да създават добри навици за учебен труд у своите деца;

                 4.Редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си;

                 5.Да посещават редовно организираните от класния ръководител родителски срещи. При отсъствие, родителят е длъжен в рамките на една седмица да се яви в училище за среща с класния ръководител, в определения от него допълнителен час на класа;

                 6. Да поддържат постоянна връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за постигнатите резултати в УВП на детето си;

                 7.Да представят уведомително писмо лично  един ден преди или в деня на отсъствие на детето от учебни занятия по семейни причини;

                 8.Да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училищната институция;

                 9.Да оказват помощ и контрол на  децата си;

                10.Да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си.

                 11.Да изпращат детето си на училище с добър  външен вид;

                 12.Да изпълняват решенията  на Училищното настоятелство /участия в училищни мероприятия, проекти, дискусии, дарения и др./

                 13. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището .

 

ГЛАВА ОСМА

 

Раздел І. ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 

                      Чл.32.Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики .

                  1.ЗАТС е длъжен  да  води училищната документация, да изпълнява всички разпореждания на директора, да извършва машинописни услуги на преподаватели и класни ръководители.Работи  от 8.00часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00часа.

                  2.Счетоводният отдел/счетоводител,касиер/ организира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на учебното заведение, въз основа на нормативните актове.Съвместно с директора отговаря за разпределението на фонд „Работна заплата”.Участва в работата на Педагогическия съвет, когато се обсъждат въпроси, свързани с административно-икономическите проблеми в учебното заведение.Работят от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00часа до 17.00 часа.

                  3.Работниците са длъжни да поддържат чистота в училище и в училищните райони и площадки, да бият звънеца в определеното време, да дежурят пред входа, да идват навреме на работа, в установеното работно облекло, да изпълняват и други възложени им работи от ръководството.Работят на две смени като първа смяна започва от 6.30часа до12.00часа и от 17.00часа до 19.30часа, а втора смяна от 12.00часа до 20.00часа.

                   4.Работникът по всички специалности е длъжен да поддържа в изправност инсталациите, уредите, мебелите,чиновете и пособията в училище.Да извършва всякакъв вид дейности, свързани с училището, които му възлага ръководството за станали по-големи аварии, за да търсят взаимно изход.Лично да отговаря за поддържането на целия инвентар в училището, физкултурен салон, таван, мазето и училищния двор.Работно време – от 8.00часа до 12.00 часа  и от13.00 часа до 17.00 часа.

                     5.Огнярът е длъжен да осигурява безотказна работа на парното отопление, да извършва възникнали ремонти по него, както и да извършва специфични задачи, възложени му от ръководството.

                      6.Медицинската сестра е длъжна да извършва хигиенно-санитарен контрол на училищната сграда, переодични прегледи на учениците за състоянието на тяхното физическо здраве, при нужда да оказва необходимата медицинска помощ.Да регистрира заразно болни и контактни ученици и своевременно да уведомява училищното ръководство за евентуална заплаха от епидемиологичен взрив.Работно време от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

                   Чл.33.За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал / чистачи и работник по ремонт и поддръжка/ се отчита на Директора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

 

 

Раздел І. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

                   Чл.34.Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол №1 г. от 10.09.2009г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

                 1.Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал-Педагогическия съвет.

                 2.Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала, категорията училище и специфичните училищни дейности.

                

                3.Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

               6.Всички работници, служители и ученици са равни пред Училищния правилник.

               7.Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия , непедагогическия персонал и учениците.

               8.С настоящия правилник са запознати педагогическият и не- педагогическият персонал на училището и учениците.

 

 

 

                9.Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

 

 

 

 

                                                                           Директср:

                                                                               / Л.Панкова /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 

за  учебната 2009/ 2010 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩ РАЗДЕЛ 

            Чл.1.Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището.

          Чл.2.Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и управлението на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес.

          Чл.3.С настоящия правилник се  създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес, конкретно за условията на училището, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Раздел І. Общи положения.

 

            Чл.4.Училището осигурява:

           1.Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; завършване на определените в ЗНП степени на образование и придобиване на професионална квалификация.

              2.Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и  изкуствата.

            3.Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст; продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование, нямат право да повтарят, успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

            4.Училищното обучение се регулира от ДОИ, не се допуска разделението на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

            5.В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.

           6.Учениците ползват правото си на безплатно образование  в училището, като не заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за  обучение и развитие на интересите и способностите си.

            7. По степен видът на училището е средно общообразователно с профилирани паралелки с прием след завършен 8клас

            8.Училището е юридическо лице и има: наименование СОУ „В.Левски”, адрес: ул.”Беласица” №26,  собствен кръгъл печат и печат с държавния герб; номер и  шифър по Булстат  000013439.

 

           9. Приемането и преместването на ученици в друго училище се извършва на основание чл. 51,52,53 и 54 от ППЗНП.

            10.Училището носи отговорност за: изпълнението на ДОИ, засягащи дейността на училището; създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им; за опазване на материално-техническата база и сградния фонд; законосъобразното изразходване на бюджетните средства; извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес/ УВП/

            11.Приемът на ученици се осъществява по утвърдения за училището държавен план-прием, по реда на съответната нормативна база.

            12.Училището е учебно-възпитателна институция и осигурява завършването на клас и придобиването на степен на образование.

            13.Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо образование,което осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез ЗП и ЗИП съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми.

             14.Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

             15.Олимпиадите- училищен кръг се организират и провеждат съгласно Указание за провеждане на олимпиадите в  средните училища през учебната  2009/2010 година и по график, утвърден от Министъра на образованието и науката.

              16.Училищният информационен център с библиотека се ползва от ученици, учители и служители на училището.

              17.Медицинската сестра обслужва учениците, учителите и служителите всеки ден от 8.00 до 16.30 ч..

              18. Административно-помощният персонал  обслужва ученици, учители, родители всеки ден от 7.00 до 16.30 ч. .

                 19. Документите за преместване на ученици по подлежащата и регистрационните книги се оформят от класните ръководители и техническия секретар, а удостоверенията за преместване с оценките по всички предмети се изготвят от класния ръководител.

               20.Училището се ръководи от Директор и Педагогически съвет.

 

Раздел ІІ. Форма на обучение.

 

               Чл.5.Формите на обучение в училището са дневна и самостоятелна.

                 1.В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи.

                 2.Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 7.30 ч. и 13.15 ч. – при 6 часова дневна натовареност и между 7.30 и 14.10 ч. при 7 часова дневна натовареност, за ПИГ ОТ 13 до 16.30 ч.

                 3.Продължителността на учебните часове е, както следва:

                  за 1-2 клас- 35 мин.

                  за 3-4 клас- 40 мин.

                  за 5-12 клас-45 мин.

                  4.Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

                  5.Самостоятелна форма на обучение в училище се организира за съответната учебна година с решение на Педагогическия съвет.

                  6.Самостоятелната форма на обучение в училище е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети ,съгласно училищния учебен план и се организира за лица, навършили 16-годишна възраст.

                  7.За учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, изпитите се организират в изпитни сесии .

                  9. Консултации на учителите с ученици и родители, както и срещи с класния ръководител се провеждат по графици, утвърдени от Директора.

                  10.Седмичното разписание на учебно-възпитателния процес се съобразява с Наредба №:6 на М3/ДВ – бр.55/,с психо-физическите особености на учениците и възможностите на училището. Приема се на ПС и се утвърждава от Директора.

                  11.Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия, извън броя на задължителните учебни часове

                  12 . Междучасията са с продължителност 10 минути; голямото междучасие е 25 минути  след третия час.

         13.Учебната година е с продължителност 12 месеца.Учебните занятия са:

          * за 1 и 12 клас- 31 седмици

          * за 2 – 4 клас- 32 седмици

          * за 5 – 8 клас- 34 седмици

          * за 9 – 11 клас- 36 седмици

                  14.В графика на учебното време се включва резерв  за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други. Прекъсване в графика на учебния процес при екстремни ситуации се разрешава от Началника на РИО на МОН.

 

 

 

Раздел ІІІ. Организационни форми.

 

          Чл.6.Организация на училищното обучение:

                      1.Училищното обучение е организирано в последователни класове.

                    2.Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички организирани в училището форми.

                    3.В училището са обособени 12 паралелки.

                    4.Желанието за обучение във формите на ЗИП се декларира от ученика  в края на учебната година с писмено заявление до Директора на училището, подписано от ученика.

                    5.Подадените заявления се съхраняват от Директора на училището до края на учебната година и подлежат на контрол..

                    6.Учебните програми по ЗИП се утвърждават от Началника на РИО- Благоевград.

 

Раздел ІV. Завършване на клас                                                                                                                                                              

          Чл.7. Проверка и оценка на знанията:

                     1. Учениците от 1 клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и учениците от 2 до 4 клас включително, които имат годишна оценка слаб(2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

                    2.За учениците по ал.1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

                     3.За учениците, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

                      – индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;

                      – допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

                      – извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

                      – консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.

                                 4. В 1 клас ученикът получава само обща годишна оценка с думи: „задоволителен”, „добър”, „много добър” или „отличен”.

Във всички останали класове се оформят текущи, срочни /без 2-4 клас/ и годишни оценки за завършена степен на образование.

                     5. Оценките по ЗИП  се вписват в дневниците и бележниците .

                     6. За предмети, които се изучават само един срок, както и за предмети, които се изучават по един час седмично, оценката е само годишна.

                     7. Ученик, допуснал повече от 30% отсъствия по един учебен предмет, поради което няма необходимия брой текущи оценки /съгласно изискванията на Наредба № 3/15.04.2003 г. /, се явява на изпит за оформяне на срочна или годишна оценка.

                     8. Учениците  със слаби оценки за годината остават на поправителен изпит, но на не повече от две поправителни сесии през учебната година. Учениците, които имат оценка слаб /2/ по учебен предмет и на поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа.

                     9.Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити  в сесиите,могат да се яват на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври

                     10. Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на оценката / Наредба№3/. Изпитите се полагат пред комисия, назначена от Директора след приключване на последната учебна година за последния клас от съответната образователна степен. Условията и редът за явяване на изпита се определят със заповед на Директора. Получената оценка е окончателна.

                     11. Класни и контролни работи не могат да се правят през последните седем дни на срока.

                     12. Не могат да се правят повече от една контролна работа на ден и повече от две на седмица.

                     13. Датите на контролните работи се определят предварително,по график ,определен в началото на всеки срок,

приет на ПС.С графика се запознават и родителите.

                     14. Писмени изпитвания могат да се провеждат без предварително заявяване, но тяхната продължителност не бива да надхвърля 20 мин.

                      15. По-сложни за изпълнение домашни работи се задават за срок най-малко от една седмица.

                      16. Писмените упражнения за развитие на речта по БЕЛ не се считат за писмени изпитвания, нито за контролни работи.

                     17.Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа. Срочните и годишни оценки на учениците от ІХ – ХІІ клас се вписват в личния картон на ученика.

                      18.Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи и в личния картон на ученика.

                      19.Срочните и годишни оценки по общообразователни учебни предмети се оформят въз основа на различни форми за проверка и оценка, прилагани ритмично през време на учебния срок задължително по всички учебни предмети и се отразяват задължително в съответната документация. Годишните оценки се оформят в съответствие с изискванията на ППЗНП, Учебния план и

Наредба№3.

 

 

 

Раздел V. Изпити.

               Чл.8.Провеждане на изпити:

                            1.Учениците полагат следните изпити – поправителни, приравнителни, за промяна на оценката, зрелостни.

                     2.В рамките на една поправителна сесия всеки ученик има право да положи изпит по определен  учебен предмет само веднъж.

 

 

Раздел VІ. Документи за завършен клас и степен на образование.

 

               Чл.9. При завършването на клас и степен на образование, се издава утвърден от МОН документ по образец: 

                   1.Завършването на IІ,III,V.VI,,IX,X.XI клас се удостоверява с ученическа книжка.

                   2.Завършилите XII клас и положили държавни зрелостни изпити по БЕЛ  и предмет по избор от Учебния план ,получават диплома за  средно образование.

                  3.В дипломата се вписват и оценките от държавните  зрелостни изпити.

                  4.Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.

                  5.Дубликат на документите за  етап или степен на образование се издава от Директора при спазване изискванията на ППЗНП и се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи.

 

 

 

 

Раздел VІI . Преместване на ученици.

 

 

 

                Чл.10.Преместването на ученици се извършва по реда на чл.51, ал.4 от ППЗНП: 

                       1.При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

                      2.Учениците могат да се преместват през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на ІІ учебен срок по същия профил на утвърдения държавен план-прием.

                      3.При преместване на ученик Директорът издава удостоверение за преместване и в 14 дневен срок изпраща копие от личния картон на ученика до Директора на приемащото училище.

                      4.При преместване на ученик ,подлежащ на задължително обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл.40, ал.2 и ал.3 от ППЗНП.

                     

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Раздел І. Учители.

 

              Чл.11.Общи положения: 

                        1.Учителите са длъжни да бъдат в училище не по-късно от 7.15 ч., а възпитателите – не по-късно от 12.00 ч.

                   2. Директорът на училището утвърждава график за консултации на всеки учител  и график за втория час на класа за разговори с родителите.

                   3. Учителите вписват в материална книга преподадения учебен материал   ежедневно, до края на работния ден, с което удостоверяват работата си за деня.

                   4. Учителят не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на различие по пол, етническа принадлежност и религия.

          5. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

          

                    6. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

          7. Учителят няма право да пуши по време на учебния процес, в учебните стаи, както и в прилежащия район на  СОУ „В.Левски”.

                   8.Учителят организира учебно-възпитателната работа по  учебния предмет, по които е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.

                   9.Условията и редът за заемането на длъжността ”учител” се определят съгласно Инструкция №2 от МОН.

                   10.На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и персонала на училището.

                 Чл.12. Учителят има право да: 

                    1.Членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи; 

                     2.Дава мнения и прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета; получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.

                     3.Получава информация за възможностите за придобиване на професионална квалификация.

                Чл.13.Учителят е длъжен да:

                     1.Изпълнява задълженията си определени с КТ, Правилника на училището, длъжностната характеристика и нормативните актове в системата  на народната просвета;

                     2.Изпълнява нормата на задължителна преподавателска работа;

                     3.Изпълнява решенията на Педагогическия съвет, указанията и препоръките на училищното ръководство и други висшестоящи органи;

                     4.Опазва здравето и живота на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности,произтичащи от годишния план на училището;

                     5.Повишава непрекъснато професионалната си квалификация на нивото на съвременните образователни изисквания.

                     6.Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него.

                      7.Учителят може да отстранява ученика до края на учебния час , ако пречи на учителя и /или съучениците си по време на учебния час,като му осигури дейности в полза на училището.Те трябва да са съобразени с възрастовите особености  и здравословното състояние на учениците и не трябва да унижават тяхното достойнство.

Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

                      8.Учителите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на учебните занятия за деня,ги оставят в учителската стая на съхранение. 

                       9.След приключване на учебния  срок и учебната година, попълват задължителната училищна документация,съгласно Правила

за отговорностите в СОУ”Васил Левски”,приети на ПС /10.09.2009 г./

                       10.Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

                              11.  Учителите спазват Етичния кодекс.

 

 

 

 

 

Раздел ІІ. Класен ръководител.

 

 

              Чл.14.Класните ръководители на всички паралелки се утвърждават на ПС:

               1.Класният ръководител организира и провежда първия и втория час на класа, извънкласните дейности и води задължителната документация на паралелката, редовно оформя отсъствията на база представените медицински документи, уведомява родителите  за извинените и неизвинените отсъствия, показаните успех и дисциплина. Довежда до знанието на учениците и родителите решенията на Педагогическия съвет, нарежданията на Директора и следи за тяхното изпълнение.

                2. Класният ръководител вписва в дневника на класа името и телефона на личния лекар на всеки ученик.

     3. Всички медицински бележки се съхраняват от класния ръководители до края на съответната учебна година, същите трябва да бъдат предоставени от ученика в тридневен срок, при невъзможност – родителят трябва да осъществи връзка с класния ръководител.

              4. Класният ръководител извинява отсъствия по болест само срещу медицинска бележка, издадена от личния лекар на ученика и подписана от родителя.

    5. Ако документът е издаден от друг лекар, той ще бъде валиден само след  потвърждение на родител.

   6.Oсъществява необходимата връзка с родителите и ги информира за състоянието и развитието на ученика, привлича семейството като съюзник на училището; обновява и обогатява съдържателния характер на родитело-учителските срещи.

    7.На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на  приемното време на учителите в училището.

             8.В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и техните родители с училищния правилник, училищния учебен план и графика на приемното време на учителите в училището.

             9.В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя  характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138а от ППЗНП. В нея прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика.Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

              10.При завършване на основно и средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

               11.Характеристиката се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

 

 

Раздел ІІІ. Дежурен учител

         Чл.15.Задължения на дежурния учител:

             1.Спазва утвърдения от Директора график за дежурство в училище.

             2.Идва 30 минути преди започване на учебните занятия, за да установи състоянието на училищната база и подготовката и за учебно-възпитателна дейност.

              3.Контролира графика за времетраене на междучасията.

              4.Организира отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с атмосферните условия.

              5.Докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по материалната  база и констатирани нарушения.

              6.Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда.

               7.Напуска училищната сграда след приключване на учебните занятия.

               8.След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците за учебен час.

 

 

 

 

 

Раздел ІV. Ученици.

 

    Чл.16.Ученикът има право:

     1. Да получава информация и консултации по въпроси, свързани с неговото обучение;

      2. Да бъде защитен  при нарушаване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права;

      3. Да дава мнение и изразява отношение пред училищното ръководство относно организацията и провеждането на училищната дейност и да участва по собствен избор в нея;

      4. По предварително изготвен график, одобрен от директора, да ползва безплатно училищната МТБ в учебно и извънучебно време;

       5.Да избира предметите и дейностите, предвидени в Учебния план като избираеми;

       6.Да избира и да бъде избиран в колективни органи на управление на училището;

       7.Да участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.

       8.Да участва,  включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.

 

                Чл.17.Ученикът няма право:

         1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

2. Да носи и употребява алкохол и наркотични вещества, да     ги предоставя за употреба на други ученици, както и да пуши в училището и  района му ;

         3. Да носи хладни, газови и огнестрелни оръжия, както и други предмети, които застрашават живота и здравето на другите;

        4. Да организира родители и приятели за саморазправа с други ученици . Ако се чувства застрашен, ученикът незабавно да поиска помощ от учител или служител на училището.

         5. Да играе хазартни игри в района на училището;

         6. Да използва мобилен телефон по време на учебните занятия. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати мобилни апарати, както и за други ценни лични вещи, донесени от ученика в училище.

          7. Да създава пречки на учителя по време на изпълнение на служебните му задължения;

          8. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнство на учителя и съучениците си;

                   9. Да уронва престижа на училището и да проявява    неуважение към училищните символи;

                  10.Да участва в политически и партийни  организации;

         11.Да унищожава предоставената му за ползване училищна МТБ. Ученикът носи отговорност за нанесените от него щети, като ги възстановява или заплаща размера на щетата в едноседмичен срок. При неспазване на срока щетата се възстановява в двоен размер. Когато не се установи конкретен извършител, класът отговаря за причинената щета солидарно. Размерът на щетата се определя от училищната администрация.

         12. Посегателството над личното достойнство на когото и да  било заради неговата етническа принадлежност, цвят, религия, пол или физически недъзи не се толерират и се наказват съгласно Правилника за прилагане на Закона за защита от дискриминация. Това включва:

–                          непрестанни обидни шеги и забележки, основани на по-горе изброените характеристики;

–                          унижаващи достойнството изказвания и писмени материали;

–                          нежелан физически контакт;

                 13.Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

 

 

       Чл.18.Ученикът е длъжен:

          1. Да изпълнява учебните си задължения;

                      2. Да спазва училищния правилник, да идва в училище в приличен външен вид, съвместим със статута на училището.

                    3. Да се явява пред Педагогическия съвет, комисията за противообществени прояви или Училищното настоятелство винаги, когато е повикан.

                    4. Да идва в училище 15 минути преди започване на учебните занятия.

                    5. Да посреща влизането на учителя в клас със ставане на крака.

                    6. Да предостави бележка, издадена от медицински органи при направени отсъствия по болест, подписана  от родител. Отсъствия по наложителни домашни причини се извиняват с бележка от родител до 3 дни в една учебна година.

До 7 дни в една учебна година отсъствия по домашни причини  се уреждат с писмена молба от родителя и с разрешение на Директора на училището.

 Всички документи за отсъствията на ученика се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година.

                    7. Въпросите, свързани с удължаване на учебния срок, поради продължително боледуване или други причини, преминаването към самостоятелна форма на обучение се уреждат с решение на ПС след предварително подадена молба .

                     8. Учениците са длъжни своевременно да оформят ученическата си документация – бележник, лична карта.

                    9. Ученикът е длъжен да носи ежедневно ученическата си книжка и да я представя  при поискване от отделните преподаватели.

 

                  Чл.19 Знанията и уменията на учениците се проверяват текущо и периодично, вътрешно и външно, чрез тестове и др. устни, писмени и практически форми на контрол, като оценката се приравнява към шестобалната система на основание Наредба№3:

                    1. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени в учебния план,като общият успех се изчислява в съответствие с указанията на МОН. Срочните и годишни оценки на учениците от IX до XII клас се вписват в личните  им картони.

                     2. Оценките от входните нива се вземат предвид като текуща оценка  по преценка на преподавателя.       

          3. В ученическите книжки и дневниците на класовете се вписват срочните и годишните оценки, както и направените от учениците отсъствия през учебната година, забележките от учителите и наложените наказания .

                    4. Основен документ за удостоверяване на постиженията в учебния процес на учениците от 2 до 12 клас е ученическата книжка , която се носи всеки ден. Учениците са длъжни да я представят при всяко изпитване за вписване на текущите оценки, бележки за поведението им или при поискване от класния ръководител. След всяко вписване, учениците представят бележника си за подпис на родител или настойник.

                    5. Ежеседмично класният ръководител проверява редовното вписване на всички оценки, забележки и отсъствия и контролират подписването на бележниците от родителите.

         

           7. При допуснати голям брой извинени отсъствия,  неизвинени отсъствия или слаби оценки, класният ръководител изпраща писмено известие на родителите.

           8. При необходимост, при констатирани нередности в поведението на ученика и при неспазване на настоящия Правилник, класният ръководител  може да извика на разговор родителите или настойниците на ученика. Класният ръководител изготвя доклад до Директора за предложение за наказание.

                     9. Ученикът завършва класа, ако по всички предмети от Учебния план има годишна оценка най-малко среден /3/.

                    10. При оценка за втория срок слаб /2/, независимо каква е оценката за първия срок, ученикът получава оценка слаб /2/ за годината.

                    11. На основание Наредбва № 3 ученици със слаби оценки полагат поправителни изпити, но на не повече от две поправителни сесии ,след приключване на учебните занятия. Ученици, които имат оценки слаб /2/, не са положили поправителни изпити или не са издържали последните, повтарят класа.

                   12. Учениците от 1- 4  клас не повтарят класа.

                   Чл.20. На основание чл. 139 от ППЗНП при редовно неизпълнение на задълженията си учениците се наказват със: 

                           * забележка;

                          *извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

                           * предупреждение за преместване в друго училище;

                           * преместване в друго училище;

                           * преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение / за ученици, навършили 16 години/.

                      1. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини се наказва с  неизвинено отсъствие.

                      2. За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно уведомява родителите или настойниците.              

                     3. За допуснати неизвинени отсъствия ученикът се наказва, както следва:

                       -със забележка – за 5 неизвинени отсъствия;

                       -с предупреждение за преместване в друго училище –  за 10 неизвинени отсъствия;

                       – с преместване в друго училище – за 15 неизвинени отсъствия;

                    4.Дейностите в полза на училището трябва да се съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

                    5.Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ППЗНП или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

                   6.Когато ученикът пречи на учителя и/или съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

          При налагане на мярката отстраняване от час, ученикът  няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

         За часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие.

                    7. При тежки или системни нарушения на задълженията , определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен посочените наказания на ученика може да се наложи  мярка намаляване на поведението.

                     8. За наложените по-горе наказания /преместване /се уведомява местната дирекция на Агенцията по защита правата на децата и при необходимост се търси нейното съдействие за консултиране на родителите

                      9. При допуснати  неизвинени отсъствия, по предложение на кл. ръководител и с решение на ПС се спира стипендията на  ученик. Изключение – сираци и полусираци.

                    10.За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

                     11.Наказанията и мерките са срочни.Срокът на наказанията „забележка” и „преместване в друго училище” е до края на учебната година, а на останалите наказания се определя в заповедта за налагането им.При определяне на наказанието се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

                    12. Когато наказанията  са наложени  до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

                     13.Срокът на мярката „намаляване на поведението” се определя в заповедта за налагането й, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

                     14. Директорът е длъжен преди налагане на наказанието да изслуша и провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.За изясняването им могат да бъдат изслушвани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

                     15. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител  за извършеното нарушение и изслушва ученика. Родителят има право да присъства на ПС и да изрази мнение, докато се обсъжда поведението на детето му.

                     16. Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка,в личния картон  и в характеристиката на ученика.  

                   

 

                  

Раздел V.  ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИ

 

Чл.21 Мерки за безопасност:

            1. Не се допуска излизане на ученици от двора на училището по време на учебния процес както и оставянето на ученици без надзор по време на организирания отдих.

            2. Не се допуска в училището и района около него носенето на хладно, огнестрелно и газово оръжие, както и пиратки, спрейове и играчки, застрашаващи живота и здравето на участниците в учебно-възпитателния процес;

             3. Не се допуска носенето и разпространяването на наркотични вещества, алкохол и цигари на територията на училището и прилежащия район.

             4. Класните ръководители на учениците от  1, 2, 3 и 4 клас уточняват с родителите маршрута от дома до училище и обратно.

             5.Не се разрешава влизането на външни лица в училището.

             6. Минимум два пъти годишно практически се проиграва изготвеният план за евакуация на учениците от сградата на училището.

              7.Забранява се паркирането на леки автомобили, микробуси и автобуси в училищния двор;

              8. Учениците от 1 до 8 клас задължително изучават в часа на класа правилата по БД, съгласно одобрените учебни програми;

               9. При провеждане на извънучилищни мероприятия, наблюдения с учебна цел и екскурзии, съответният учител предварително декларира началния и крайния час, придружава учениците от и до училището.

              10. Отговорност за живота и здравето на учениците носят учителите, които провеждат извънучилищното мероприятие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Раздел І. Директор.

 

   Чл.22.Директорът като орган за управление на училището:

             1.Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;

             2.Спазва и прилага ДОИ;

             3.Представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

              4.Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

              5.Познава и прилага Закона за защита от дискриминация;

              6.Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в училището;

              7.Обявява свободните места  в Бюрото по труда .

              8.Разпорежда се с бюджетните средства;

              9.Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;

              10.Организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;

              11.Подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас и степен на образование, съхранява училищния печат с държавния герб;

              12.Отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна документация .

               13.Изготвя длъжностното разписание на персонала и утвърждава и контролира поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати,съгласно Правила за работните заплати,приети на ПС.

               14.Председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му.

               15.Административните актове на Директора могат да се отменят от Началника на РИО -Благоевград.

               16.При отсъствие на Директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. В заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника.

               17.При отсъствие на директора за срок, по-голям от 30 календарни дни, началникът на РИО- Благоевград назначава негов заместник.

 

Раздел ІІ. Педагогически съвет.

 

            Чл.23.Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

              1.Приема правилника за дейността на училището;

              2.Приема училищните учебни планове;

              3.Приема стратегията за развитие на училището;

              4.Избира формите на обучение;

              5.Определя начина на приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

              6.Прави предложения на Директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „ преместване в друго училище до края на учебната година” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици навършили 16- годишна възраст”;

               7.Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

               8.Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

 

         Чл.24.Педагогическият съвет на училището:

               1. Включва в състава си учителите и възпитателите, другите специалисти с педагогически функции както и медицинското лице.

              2.Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два  месеца от Директора на училището. Извънредно заседание се  свиква чрез писмено искане до Директора с най-малко 2/3 от числения му състав.

             3.Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство 2|3 от присъстващите .

             4.За всяко заседание на Педагогическия съвет се води отделен протокол от избран от педагогическия съвет протоколист. Протоколите се вписват в книга за протоколите от заседанията на ПС.

             5.Педагогическият съвет изготвя и приема правилник за работа, чието спазване е задължително за членовете му.

             6.Не се допуска  отсъствие от заседание на Педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след  отправена писмена молба до Директора  и получено разрешение.

              7.Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗНП и ППЗНП.

              8.На ПС се отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания.

 

Раздел ІІI.Училищно настоятелство

 

             Чл.25.Общи положения:

            1. УН е регистрирано като юридическо лице и работи в тясно взаимодействие с държавните органи, представителите на местната власт, обществеността и ръководството на училището,с основна цел -осигуряване на нормални учебни условия.

              2. Училището и УН работят в тясно сътрудничество със законно признати неправителствени организации за реализирането на обществено значими  образователни и здравни проекти и дейности, свързани със социализирането на младите хора и грижата за подрастващите извън училището.

               3. Дарения се правят доброволно и се внасят в касата на УН, като се вписват в книга, описва се датата на дарението, трите имена, телефон и адрес на дарителя, вида, количеството и стойността на дарението, както и волята на дарителя. Книгата е прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на настоятелството и се съхранява в срок от 20 години.

               4. УН съдейства на комисиите за борба с противо-обществените прояви на малолетните и непълнолетните.

               5. УН може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

 

 

Раздел ІV.Ученически съвет

 

                  Чл.26. Общи положения:

                  1. В класовете се избира ученически съвет.

                 2. Броят и съставът на ученическия съвет се определят от учениците, съобразно спецификата на класа.

                3. Ученическият съвет участва при планиране на дейността за часа на класа, организира проявите на класа, съобразно интересите на учениците, организира участието на класа в общоучилищните мероприятия.

                  4. Ученическият съвет защитава интересите на ученическата общност пред Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. Има право да отправя предложения пред училищните власти.

               

           

 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

 

Раздел І.ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНАТА УЧИЛИЩНА МТБ

 

                            Чл.27. В учебните кабинети и компютърната зала:

                  1. Ученикът е длъжен да спазва установения вътрешен правилник за ползването на компютърната зала и кабинети;

                  2. Ученикът е длъжен да опазва оборудването и да съблюдава мерките за сигурност и безопасност;

                  3. Ученикът няма право да размества оборудването или да променя компютърните програми без учителски надзор.

 

                       Чл.28.В училищния информационен център с библиотека:

                  1. Колективни мероприятия с ученици се осъществяват по предварителна заявка от учителя за датата и часа .

                  2. По време на гореспоменатите мероприятия с аудиовизуалната апаратура оперира учителят.

                  3. Ученици могат да ползват компютрите в работно време,а на библиотеката от 14 ч. до 16 ч..

                  4. При ползване на книжния фонд учениците са длъжни да спазват установения вътрешен Правилник за ползването на библиотеката.

                   5. Всяка загубена книга се възстановява или се заплаща по актуалните цени на българския пазар.

            ГЛАВА ШЕСТА

 

Раздел І. РОДИТЕЛИ

 

                          Чл.29.Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

                       Чл.30.Родителите имат право:

                 1.Да изискват условия за пълноценното протичане на УВП в училището;

                 2.На пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца;

                 3.На педагогическо съдействие и консултации от учителите;

                 4.Да създават свои органи-родителски активи/съвети/, училищно настоятелство;

                 5.Да подпомагат дейността на училището;

                 6.На избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца.

 

                   Чл.31.Родителите са длъжни:

                 1.Да изпращат децата си на училище до навършване на 16 – годишна възраст;

                 2.Да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;

                 3.Да създават добри навици за учебен труд у своите деца;

                 4.Редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да удостоверяват това с подписа си;

                 5.Да посещават редовно организираните от класния ръководител родителски срещи. При отсъствие, родителят е длъжен в рамките на една седмица да се яви в училище за среща с класния ръководител, в определения от него допълнителен час на класа;

                 6. Да поддържат постоянна връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за постигнатите резултати в УВП на детето си;

                 7.Да представят уведомително писмо лично  един ден преди или в деня на отсъствие на детето от учебни занятия по семейни причини;

                 8.Да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училищната институция;

                 9.Да оказват помощ и контрол на  децата си;

                10.Да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си.

                 11.Да изпращат детето си на училище с добър  външен вид;

                 12.Да изпълняват решенията  на Училищното настоятелство /участия в училищни мероприятия, проекти, дискусии, дарения и др./

                 13. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището .

 

ГЛАВА ОСМА

 

Раздел І. ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 

                      Чл.32.Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики .

                  1.ЗАТС е длъжен  да  води училищната документация, да изпълнява всички разпореждания на директора, да извършва машинописни услуги на преподаватели и класни ръководители.Работи  от 8.00часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00часа.

                  2.Счетоводният отдел/счетоводител,касиер/ организира и отговаря за финансово-счетоводната дейност на учебното заведение, въз основа на нормативните актове.Съвместно с директора отговаря за разпределението на фонд „Работна заплата”.Участва в работата на Педагогическия съвет, когато се обсъждат въпроси, свързани с административно-икономическите проблеми в учебното заведение.Работят от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00часа до 17.00 часа.

                  3.Работниците са длъжни да поддържат чистота в училище и в училищните райони и площадки, да бият звънеца в определеното време, да дежурят пред входа, да идват навреме на работа, в установеното работно облекло, да изпълняват и други възложени им работи от ръководството.Работят на две смени като първа смяна започва от 6.30часа до12.00часа и от 17.00часа до 19.30часа, а втора смяна от 12.00часа до 20.00часа.

                   4.Работникът по всички специалности е длъжен да поддържа в изправност инсталациите, уредите, мебелите,чиновете и пособията в училище.Да извършва всякакъв вид дейности, свързани с училището, които му възлага ръководството за станали по-големи аварии, за да търсят взаимно изход.Лично да отговаря за поддържането на целия инвентар в училището, физкултурен салон, таван, мазето и училищния двор.Работно време – от 8.00часа до 12.00 часа  и от13.00 часа до 17.00 часа.

                     5.Огнярът е длъжен да осигурява безотказна работа на парното отопление, да извършва възникнали ремонти по него, както и да извършва специфични задачи, възложени му от ръководството.

                      6.Медицинската сестра е длъжна да извършва хигиенно-санитарен контрол на училищната сграда, переодични прегледи на учениците за състоянието на тяхното физическо здраве, при нужда да оказва необходимата медицинска помощ.Да регистрира заразно болни и контактни ученици и своевременно да уведомява училищното ръководство за евентуална заплаха от епидемиологичен взрив.Работно време от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

                   Чл.33.За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал / чистачи и работник по ремонт и поддръжка/ се отчита на Директора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

 

 

Раздел І. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

                   Чл.34.Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол №1 г. от 10.09.2009г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

                 1.Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал-Педагогическия съвет.

                 2.Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала, категорията училище и специфичните училищни дейности.

                

                3.Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

               6.Всички работници, служители и ученици са равни пред Училищния правилник.

               7.Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия , непедагогическия персонал и учениците.

               8.С настоящия правилник са запознати педагогическият и не- педагогическият персонал на училището и учениците.

 

 

 

                9.Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.

 

 

 

 

                                                                           Директср:

                                                                               / Л.Панкова /

Advertisements