Правилник

за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в

СОУ”В.Левски”-с.Коларово; общ. Петрич

за учебната2009/2010 г.

Правилникът е приет на ПС на 10.09.2009 г.

Чл.1. Настоящият правилник е разработен на основание чл.5, ал.1. от Инструкция №5/05.08.1996г. на МОНТ за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета – ДВ бр.61/1996г.

Чл.2. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал вСОУ”В.Левски”-с.Коларово, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищната сграда.
Чл.3. Отговорност за изпълнение на Правилника носи училищното ръководство.
(1) Директорът организира запознаването на учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите с настоящия правилник.
(2) Определено с писмена заповед на Директора лице-Владимир Кючуков, провежда начален, текущ и в случай на необходимост извънреден инструктаж по безопасност.

Всички видове инструктажи се отразяват в специален журнал за инструктажите, която се води съгласно утвърдените образци/ Наредба № 3/ 14.05.1996г./
(3) С инструктажа по безопасност се запознават и външни лица, които пребивават на територията на училището във връзка с ремонтни дейности.

(4) За всяко работно място, което го изисква, се съставя Инструкция по безопасност. Такива работни места са: физкултурен салон, компютърен кабинет,методически кабинет, природни науки,музика,работилница,фитнес-зала.
(5) Директорът осигурява вписването към длъжностните характеристики на служителите и работниците  конкретните им задължения за осигуряване на безопасни условия на труд.
(6) Противопожарната охрана се осъществява чрез Противопожарна наредба и Евакуационен план.
(7) Ежегодно се провежда проиграване на плана за евакуация, за което се съставя протокол.
(8) Провежда се ежеседмичен контрол на противопожарната техника и на електрическата инсталация, което се отразява в журнал с подписа на работника по поддръжката.
(9) Провежда се ежедневен контрол на годността на електрическите уреди, осветителните тела, контактите и ключовете, което се отразява в журнал срещу подпис от работника по поддръжката.
(10) Провежда се ежеседмичен контрол на годността на прозорците, вратите, масите, столовете, както и на друго оборудване, чиято повреда може да доведе до аварии или травми.
(11) Провежда се ежедневен контрол на годността на компютърната техника от завеждащия компютърен кабинет.
(12) Ежегодно се провежда обучение по Гражданска защита и се организира практическо занятие.
Чл.4. Задължения на педагогическия персонал:
(1) Всеки учител полага дежурства по график, описан в системата за дежурства.
1. Съвместно с дежурните ученици по класове дежурните учители следят за поведението на учениците през междучасията,реда по коридорите, за произшествия и аварии.
2. При констатиране на груби нарушения на вътрешния ред дежурните учители взимат необходимите решения за преодоляване на негативните последствия и своевременно уведомяват училищното ръководство.
(2) Задължения на класните ръководители:
1. Запознават учениците и родителите с Правилника и Програмата по безопасност срещу подпис и осигуряват спазването им ежедневно.
3. Запознават учениците и родителите с Инструкцията за оказване на първа помощ срещу подпис.
4. Запознават учениците с Наредбата за противопожарната безопасност и Плана за евакуация,който е поставен на всички изходи на училището.
5. Темите по безопасност на движението  да са включени в плановете на класните ръководители.
6. Следят за отсъствията на учениците като своевременно уведомяват писмено родителите.
7. Осъществяват непрекъснати действия по превенция на наркомании, алкохолизъм, тютюнопушене, програми по здравно образование. Занятията  се  включват в плановете на класните ръководители.
(3) Учителите носят отговорност за:
1. Запазване на имуществото, чистотата и реда в класните стаи по време на учебните часове.
2. Помагалата и уредите, които използват, както и за безопасността при работа с тях.
3. Учителите по физическо възпитание и спорт, химия и физика, информатика и инф.технологии,труд и техника изготвят Инструкция за безопасност, с която запознават учениците срещу подпис и поставят на видно място в съответните кабинети.
4. При организиране на извънкласни мероприятия се попълва заявка и след разрешението на директора се провежда задължителен инструктаж на учениците. Учителят носи отговорност за здравето и безопасността на учениците.
Чл.5. Задължения на учениците:
(1) Учениците полагат дежурства по график. Дежурните ученици са длъжни да:
1. Оказват съдействие на дежурния учител, като заедно с него следят за реда в училище.
2. Проветряват класните стаи всяко междучасие и следят за чистотата в тях.
3. В края на седмицата предават дежурството на следващите дежурни ученици, като са длъжни да проверят състоянието на класната стая и да вземат необходимите мерки за отстраняване на щетите, ако има такива, със съдействието на класния ръководител.
(2)  На учениците се забранява:
1. Качване по первазите на прозорците и надвесване от тях.
2. Тичане, скачане и боричкане в класните стаи и коридорите.
(3) Пет минути преди началото на часа учениците заемат работните си места и спокойно изчакват идването на преподавателя.
(4) При отсъствие на учител учениците се обръщат за съдействие към дежурния учител, без да вдигат шум в класните стаи и коридора.
(5) Забранява се на учениците да пипат и работят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител. При откриване на повредени контакти или електрически ключове са длъжни да уведомят класния ръководител или дежурния учител.
(6) По време на извънкласни мероприятия учениците задължително и стриктно спазват указанията на класния ръководител или учител.
(7) Учениците са длъжни да пазят чистота в училищната сграда и училищния двор.
(8) Забраняват се игрите на карти и други хазартни игри в сградата и района на училището.
(9) Всеки ученик е длъжен да пази училищното и обществено имущество. При повреда носи материална отговорност, като заплаща разходите по поправка и възстановяване на щетите.
(10) Категорично се забранява тютюнопушенето, употребата на алкохол и други психоактивни вещества.
(11) При неспазване на настоящия правилник ученикът се наказва по начин, описан в Правилника на училището.
Чл.6. (1) Хигиената в училището се поддържа от чистачи и дежурни ученици по ред, подробно описан в системата за дежурства.
(2) Медицинската сестра проверява хигиенното състояние на коридори, стълбища, тоалетни и взима необходимите мерки за отстраняването им.

Чл.7.(1)Атанас Николов се грижи за пропусквателния режим в училището.
(2)В сградата на училището не се допускат лица без пред-

ставяне на документ за самоличност.

(3)Охраната осигурявя безпроблемното напускане района

на училището на всички ученици от I – XII клас.

Advertisements