ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ – КОЛАРОВО

Раздел І.

Чл. 1. Този правилник се издава на основание чл. 181 от КТ .

Чл. 2. Той урежда работното време, почивките и изпълнението на трудовите задължения на всеки учител, ученик, служител и работник в СОУ “Васил Левски””.

Чл. 3. Задължения на учителите:

/1/ Да се явява навреме в училище – 15 мин. преди започване на първия му учебен час.

/2/ Да спазва санитарно-хигиенните изисквания за здравословна учебна среда.

/3/ Да опазва МТБ на училището като при случай на похабяване и унищожаване незабавно да докладва на директора или член на училищното ръководство.

/4/ Да уведомява училищното ръководство 3 дни предварително за планирани от него мероприятия извън района на училището, а при “Зелени училища” и екскурзии извън с. Коларово – 20 дни предварително

/5/ Да изисква от учениците да поддържат чистота в класните стаи, коридорите и училищния двор.

/6/ В края на учебния ден – последния учебен час за паралелката, да провеждат кратък инструктаж на децата за безопасност на движението и да ги придружат до входа на училището.

/7/ Да отразяват в дневника на класа и бележника на ученика изпитната оценка по съответния предмет.

/8/ Да отразяват своевременно всяко отсъствие (извинено или неизвинено) или закъснение на ученика по надлежния ред.

/9/ При отсъствие от учебни занятия възможно най-бързо да уведоми училищното ръководство.

/10/ До края на работния ден да нанесе задължително преподадения материал в материалната книга.

/11/ Да води редовно и съхранява съгласно изискванията училищната документация, за която отговаря съгласно нарочна заповед на директора.

/12/ Извънредни учебни занятия, промяна поредността на учебните занятия или мероприятия извън училище учителят може да провежда единствено с писменото разрешение на училищното ръководство.

/13/ Да осъществяват вътрешни замествания на свои колеги само след като уведомят училищното ръководство и получат разрешение за това.

/14/ Да информират директора за изпълнението на поставената задача в срок или неизпълнение на същата.

/15/  За нередовно  водене на задължителната училищна документация учителите се

наказват по чл.188 от КТ.

Чл. 4. Почивки на учителите:

/1/ Учителите ползват почивки в междучасията и в свободното от ангажименти време (консултации, дежурства ) в училище.

/2/ Пушенето в училище, училищния двор и подстъпите към училище (входовете) е забранено.

Чл. 5. Учениците са длъжни да:

/1/ Идват в училище 10 мин. преди началото на първия учебен час.

/2/ Носят бележниците си и ги представят при изпитване или поискване.

/3/ Напускат часа само с разрешение на учителя.

/4/ Поддържат чисто работното си място и класната стая.

/5/ Носят пълна материална отговорност за причинените от него щети и те се възстановяват в пълен размер от родителите. Родителят със свои материали и труд възстановява щетите или обезпечава възстановяването им с парични средства, включващи стойността на материалите и труда.

/6/ Присъстват в часа по физкултура, когато са освободени от физически упражнения.

/7/ Явяват се в учебни часове с необходимите пособия.

/8/ Изпълняват инструкциите или текущи изисквания на учителите или ръководителите си при участие в извънучилищни дейности.

/7/ В училище учениците съблюдават правилника на училището, този правилник и текущите заповеди на директора.

/9/ При отсъствие уведомяват класния ръководител и най-много 3 дни след идване на училище представят извинителна медицинска бележка или бележка на родителя, като и в двата случая бележките се падписват собственоръчно от родителя.

Чл. 6. /1/Учениците ползват почивка в свободното от учебни занятия време.

/2/ Пушенето в училище, училищния двор и подстъпите към училище (входовете) е забранено.

Дежурни учители.

Чл. 7. /1/ Учителите дежурят по график утвърден от директора.

/2/ Графикът се изготвя за всеки учебен срок.

Чл. 8. /1/ Дежурствата започват 30 мин. преди началото на смяната.

/2/ Учителят прави оглед на района, в който е определено дежурството му и при забелязани нередности информира ръководството на училището.

Чл. 9. Дежурните учители:

/1/ Приемат учениците преди началото на учебните часове и следят за реда до започване на учебния час.

/2/ Осигуряват ред през междучасията.

/4/ Дежурството се осъществява и тогава, когато в района няма ученици.

/3/ Следят и изискват за хигиенно-санитарните показатели в училището, наличието на външни лица и изоставен багаж и чанти и при забелязани нередности информират ръководството на училището.

Обслужващ и помощен персонал

Чл. 10. Счетоводство : от 8,00 до 17,00 часа, обедна почивка от 12,00 до 13,00 часа,работното време е обявено на вратата на канцеларията им.

Чл. 11. /1/ Помощно-обслужващият персонал отговаря за бързото и коректно обслужване  на учениците, учителите и останалите служители и външни лица, както и за материалната база в поверените им помещения.

/2/Изпълняват всички задължения, произтичащи от длъжностните им характеристики, както и такива, поръчани им от ръководството на училището.

/3/ На обслужваните въпшни лица, родители, учители и ученици се дължи уважение.

Чл. 12. За всяка длъжност от помощно-обслужващия персонал, директорът изготвя длъжностна характеристика.

Чл. 13. Библиотекарят / ЗАТС/

/1/ Осъществява периодично окомплектоване на библиотечните фондове.

/2/ Инвентаризира новопостъпилата лителатура.

/3/ Каталогизира библиотечните фондове.

/4/Осъществява междубиблиотечен обмен, дава библиографски справки, разпространява информация за новопостъпилата литература.

/5/Поддържа финансовата и отчетната документация на библиотеката.

/6/ Създава фондове от методическа литература, професионални списания и вестници.

/7/ Създава и поддържа фонд от аудио-визуални средства.

Чл. 14. Завеждащ административно-техническата служба /ЗАТС/ като технически секретар:

/1/ Води установената документация за кадрите, изготвя необходимите отчети, оформя трудовите книжки.

/2/ Отговаря за правилното изготвяне на трудовите договори /ТД/ и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения, както и за допълнителните споразумения към ТД.

/3/ Подпомага ръководството на училището при прилагане на нормативните документи по финансови, трудово-правни, социални и др. въпроси.

/4/ Участва в работата на ПС, когато се обсъждат въпроси от административно-икономически характер.

/5/ Води и съхранява входящата и изходящата кореспонденция.

/6/ Обработва здравните предписания за трудоустрояване на временно нетрудоспособните и актовете за трудова злополука.

/7/ Извършва машинописни услуги по нареждане на ръководството.

/8/ Издава служебни бележки, некасаещи финансовата част.

/9/ Технически изготвя дубликати на дипломи и свидетелства за завършен клас и степен.

/10/ Води редовно и съхранява съгласно изискванията училищната документация, за която отговаря съгласно нарочна заповед на директора.

Чл. 15. Касиер:

/1/ Приема, съхранява, предава и отчита паричните средства – заплати, аванси и други плащания.

/2/ Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни документи.

/3/ Представя касов отчет според конкретните условия и обема на касовите операции.

/4/ Изготвя ведомост за заплати на учителите и работниците.

/5/Изготвя удостоверения и служебни бележки, дава справки във връзка с трудовото възнаграждение на персонала в училище.

/6/ Подготвя документи за пенсиониране.

/7/ Нанася корекции на заплатите в трудовите книжки, следи за промени в прослуженото време, внася необходимите документи в личните дела на персонала.

/8/ Следи и изпълнява всички изменения на работната заплата.

Чл. 16. Работник по поддръжка.

/1/Работно време: от 8,00 до 17,00 часа с обедна почивка от 13,00 до 14,00 часа.

/2/Осигурява нормални и безопасни условия за труд като отстранява повреди в ел.инсталацията, ВИК инсталацията, оградата и металните конструкции и по мебелите и дограмата в училище.

/3/Грижи се за икономичното и целесъобразно използване на материалите в ресора си.

/4/Извършва остъкляването в училище.

/5/При извършване на заваръчни работи спазва индтрукциите за пожарна безопасност.

/6/При необходимост извършва и други дейности, свързани с подръжката на училищната сграда и двора.

/7/Извършва по необходимост действия с наличните притивопожарни уреди и съоръжения.

/8/Отговаря за пропусквателния режим в училището.

Чл. 17. Чистачи:

/1/ Работно време:от 6 -12.00:16.30-18.30 часа – за първа смяна  и от 12 до 20 часа за втора смяна .

/2/ Ежедневно почистване на класните стаи, учебни кабинети, коридори, сервизни помещения, физкултурен салон и двора на училището съгласно график, утвърден от директора.

/3/ Преди началото на учебните занятия и по време на междучасието чистачките са длъжни да бъдат на района, за който отговорят.

/4/ Длъжни са грижливо да пазят повереното им имущество, да не разхищават поверените им материали, ел. енергията, водата и др. средства, които им се предоставят за изпълнение на служебните им задължения.

/5/ При констатирани повреди на имуществото в района им са длъжни да уведомят директора.

/6/ Забранено е да напускат училище през работно време освен по разпореждане на директора.

/7/ Отговорникът на смяната оповестява със звуков сигнал започването и зъвършването на учебните часове.

/8/ След приключване на работния ден се проверяват водопроводните кранове, изключва се ел.осветление, освен определеното за дежурно, затварят се прозорците.

/9/ При необходимост извършват и други дейности, свързани с пръжката на училищната сграда и двора.

/10/ Извършват по необходимост действия с наличните притивопожарни уреди и съоръжения.

/11/ Забранява се на обслужващия персонал да нарушава учебния процес по какъвто и да е начин.

/12/Коридорите,стълбищата и тоалетните се мият през първия,четвъртия и последния час,а физкултурният салон-преди първия,по време на голямото междучасие и след последния час.

ЧЛ.18/1/

ПРАВИЛА ЗА ОТГОВОРНОСТИТЕ В СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

Приети на ПС на 10.09.2009 г.

1.При отсъствие на директора Росица Трайкова замества директора,съгласно заповед № от 15.09.2009 г.

2.Велка Великова – ЗАТС  води книгата за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна форма.

3.Гергана Илиева  води Регистрационната книга за издадените дубликати.

4.Велка Георгиева  води Регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на образование.

5.Класните ръководители и всеки преподавател, който преподава в съответния клас да водят Личните картони на учениците.Съхраняват се при ЗАТС.

5.Личните картони на учениците в самостоятелна форма се водят от ЗАТС след

предоставяне на протоколите от изпитите.

6.Класните ръководители да водят Главната книга , въэ основа  на данните на учениците,съдържащи се в дневниците на класовете за съответната година.

7.Дневниците 1-12 клас се водят от класните ръководители и от всеки учител, който

преподава в съответния клас като годишните оценки се вписват от учителите.

8.Дневното разписание на часовете и имената на преподавателите в материалната книга се вписват от дежурните учители.

9.Материалната книга се попълва от учителите ежедневно.

10.Ирина Шопова   води Книгата за подлежащите на задължително обучение след доклад на класния ръководител.

11.Зоя Ванкова, медицинска сестра, води книгата за Санитарното състояние.

12.Мария Паскова, учител по история и цивилизация, води Летописната книга на училището.

13. Росица Трайкова води Книгата за даренията в училището.

14.ЗАТС води изходящия дневник и класьора към него.

15.ЗАТС води входящия дневник и класьора с кореспонденцията.

16.Книгата за регистрирате на заповедите на директора се води от ЗАТС.

17.Секретарят на ПС води протоколите от заседанията на ПС.

18.Книгата за лекторските часове се попълва лично от всеки преподавател по дати,

теми , клас и подпис.

19.Дневникът на ПИГ се води от възпитателя.

20.Класните ръководители работят с деца със специални образователни потребности  и с децата , застрашени от отпадане и с УС като регистрират дейността си в специален дневник.

21.Дежурните учители следят за реда и дисциплината и на двата етажа и

при констатирани проблеми уведомяват директора.

22.Всеки преподавател вписва в дневниците датите  за класни работи.

23.Седмичното разписание в дневника се попълва от всеки преподавател,а не от кл.ръководител.

24.Класните ръководители се грижат и отговарят за доброто състояние /хигиена,мат. база/ на стаята на класа.

25.Преподавателите по съответните предмети се грижат и отговарят за материалната база в кабинетите.

26.ЗАТС води и отговаря за библиотеката.

27.ЗАТС отговаря за методическия кабинет.

28.Георги Гогушев отговаря за компютърния кабинет.

29.Владимир Кючуков прави инструктаж за безопасни условия на обучение и труд.

ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Е РАЗГЛЕДАН НА ЗАСЕДАНИЕ НА  ПС,ОБЩО СЪБРАНИЕ  И Е В СИЛА ДО ПРИЕМАНЕТО НА НОВ.

Advertisements